ગુણાકારમાં ઘડિયાની રજૂઆત - ૧ થી ૯ નાં ઘડિયા
Links Details:
Multiplication Table in Gujarati -- ગુણાકારમાં ઘડિયાની રજૂઆત - ૧ થી ૯ નાં ઘડિયા Introduction to the multiplication tables from 2-9. http://evidyalay.org/ Video Belongs to Category:
માધ્યમિક - ગણિત - અંક ગણિત - ગુણાકાર

Uploaded By: Kashyap Ashara

0 Comments

9 Views

  • Share on:

Write Comment