સરવાળામાં વદ્દી લેવાની પધ્ધતિ,
Links Details:
સરવાળામાં વદ્દી લેવાની પધ્ધતિ, Practice carrying digits to add multiple digit numbers. Addition in Gujarati. Video Belongs to Category:
માધ્યમિક - ગણિત - અંક ગણિત - સરવાળા

Uploaded By: Kashyap Ashara

0 Comments

9 Views

  • Share on:

Write Comment