એકથી વધારે અંકોની સંખ્યાની બાદબાકી , દશકો લઈને
Links Details:
એકથી વધારે અંકોની સંખ્યાની બાદબાકી , દશકો લઈને, Level 4 Subtraction : Subtraction of multi-digit numbers involving borrowing, Subtraction in Gujarati. Video Belongs to Category:
માધ્યમિક - ગણિત - અંક ગણિત - બાદબાકી

Uploaded By: Kashyap Ashara

0 Comments

9 Views

  • Share on:

Write Comment