ધન વાસ્તવિક સંખ્યાનું n-મૂળ
Links Details:
ધન વાસ્તવિક સંખ્યાનું n-મૂળ, nth root of a positive real number in Gujarati. Video Belongs to Category:
માધ્યમિક - ગણિત - અંક ગણિત - સંખ્યા પધ્ધતિ

Uploaded By: Kashyap Ashara

0 Comments

7 Views

  • Share on:

Write Comment