ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી

Next Video:ખૂણાઓ કેવી રીતે મપાય? ખૂણાઓ ના પ્રકાર

ખુણામાં સંતાઈ જવાની કેવી મજા?

પણ ખુણો એટલે શું?

લે કર વાત! ખુણો એટલે ખુણો વળી.

એ ય… હવે મોટા થયા. જરા આ શીખો…

ખુણો કોને કે’વાય એ !

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=dJS3m8cZ-CY?rel=0&w=640&h=510]

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
  
Posted in ભૂમિતી
0 comments on “ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી
1 Pings/Trackbacks for "ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી"
  1. […] ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.