દાખલો – ૧, સરવાળા

 

નીચેના  સરવાળાના દાખલાના જવાબ આપો –

દાખલો…….. ૧              ૨            ૩            ૪

પહેલી રકમ૪             ૨૩        ૩૪૫     ૧૪૭૮ 

બીજી રકમ….૫            ૩૬         ૧૩૩     ૯૩૬૭

 સરવાળો…….૯            ૫૯        ૪૭૮   ૧૦૮૪૫…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.