દાખલો – ૨, સરવાળા

નીચેના સરવાળાના દાખલા ગણો ….

દાખલો>>

પહેલી રકમ  ૧૨  ૨૩  ૪૧  ૫૬  ૭૮
બીજી રકમ  ૧૨  ૨૪  ૨૨  ૧૧  ૩૪

સરવાળો  ૨૪  ૪૭  ૬૩  ૬૭  ૧૧૨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.