દાખલો – ૩ , બાદબાકી

નીચેના બાદબાકીના દાખલા ગણો ….

દાખલો>>

પહેલી રકમ  ૯૭  ૭૩  ૪૧  ૫૬  ૭૮
બીજી રકમ  ૧૨  ૧૧  ૨૯  ૯  ૩૪

બાદબાકી  ૮૫  ૬૨  ૧૨ ૪૭  ૪૪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.