વાર્તા કહેનારા યુવાન દાદાજી

દીકપાલસિંહજી જાડેજા બાળકોને વાર્તાઓ  કહેવામાં રસ ધરાવતા યુવાન છે.

અહીં એમની વાત વાંચો 

એમની ૧૦૦ થી વધારે વાર્તાઓ ( ઓડિયો)  નીચેના થાનકે ….

સાભાર – શ્રી. નિરંજન મહેતા 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.