ફરતી રિંગ

Instructions –

Press green flag.
After all the clones are generated, the ring will start revolving.
The speed of rotation can be changed by the slider at bottom.


જાણવા જેવી એ વાત છે કે, આ પ્રોજેક્ટમાં એક જ ‘object’ છે. પણ તેનાં છ ચિત્રો અને ૩૦ ‘Clone’ વાપરવામાં આવ્યાં  છે.

અંદરની વાત (!)  આ રહી…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.