દાખલો – ૬ , ગુણાકાર

નીચેના  ગુણાકારના દાખલા ગણો ….

દાખલો>>

પહેલી રકમ

 ૫

 ૨૪

 ૨૩૯

 ૯૧

 ૩૭૦

બીજી રકમ

 ૮

 ૩

 ૯

 ૨૨

૩૪

ગુણાકાર

૪૦

૭૨

૨૧૫૧

૨૦૦૨

૧૨૫૮૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.