ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૭ )

અનૂદિત અને અનુવાદિત બન્ને શબ્દો સાચા છે.

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૯]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.