ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૮ )

વિશદ અને વિષદ – બે જુદા શબ્દ છે.

વિશદ – વિવિધતા વાળું

વિષદ – ઝેર આપનાર

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૯]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.