કોયડો – ત્રિકોણની પટ્ટીઓનું ક્ષેત્રફળ

ઉપરના ત્રિકોણમાં લીલી અને પીળી પટ્ટીઓની ઊંચાઈ સરખી છે. લીલા ભાગનું કુળ ક્ષેત્રફળ ૧૪૫ છે.

પીળા ભાગનું કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું?

  1. ૧૪૫

  2. ૧૧૬

  3. ૧૩૫

  4. ૧૨૦

૧૧૬…
કારણ કોમેન્ટની જગ્યામાં લખો

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.