સ્પ્રીંગ અને કડીની પઝલ – પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

સ્પ્રિંગમાં કડી નાંખીને સ્પ્રિંગને બન્ને બાજુએ રેણ (solder ) કરી દીધી છે -

 

એને આમ છુટી કરી આપવાની છે - .

 

રીત અહીં જુઓ ...

એમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

One thought on “સ્પ્રીંગ અને કડીની પઝલ – પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.