કોયડો – કાલીદાસનો ભાઈ!

  • કાલીદાસના ભાઈનું નામ શું હતુ?

  • તેનો વ્યવસાય શું હતો?

  • અદિદાસ( Adidas)

  • જૂતા વેચવાનો

2 thoughts on “કોયડો – કાલીદાસનો ભાઈ!”

  1. વાહ, કહેવું પડે! કોઈએ પણ આ વિચાર્યું નહિ હોય, સિવાય કે સુરેશભાઈએ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.