કોયડો – તળાવની માછલીઓ

તળાવમાં ૧૦૦ માછલીઓ હતી. એક મરી ગઈ. અને તળાવનું પાણી વધવા લાગ્યું.

પ્રશ્ન – શા માટે?

બાકીની માછલીઓ દુઃખી થઇને રોવા લાગી એટલે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.