કોયડો

જો એ ચીજ વધારે અને વધારે તમારી પાસે રહે છે; તો તમે એને વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં જોઈ શકતા નથી.

પ્રશ્ન –

એ શું છે?

અંધારું

One thought on “કોયડો”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.