ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૦ )

લખતી/ વાંચતી વખતે ધ્યાન ન રાખવાથી ‘પડછાયા’ ક્યારેક ‘પછડાયા’ પણ છે !

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૪]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.