ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૧)

રસ્તે ચાલનાર કે વાટે જનાર વ્યક્તિ એટલે જ વટેમાર્ગુ.

આથી ‘રસ્તે ચાલનાર વટેમાર્ગુ’ કે  ‘રસ્તે ચાલનાર રાહદારી’ જેવો શબ્દ પ્રયોગ ન કરાય.

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૨]

Leave a Reply

Your email address will not be published.