ચાલો .gif બનાવીએ – ૨

     આજે  .gif  ફાઈલ બનાવવાનું નવું અને મસ્ત ઠેકાણું મળી ગયું - આ રહ્યું.   એના પર કોઈકે બનાવેલ મસ્તરામ આ રહ્યા !

GIPHY

મૂળ આ  સ્ક્રેચ પ્રોજેક્ટ  પરથી મેં પણ એક ફાઈલ બનાવી - 

      એની  પરથી યુ-ટ્યુબ વિડિયો બનાવ્યો (છેક  નીચે એમ્બેડ કરેલો) 

       એની  .gif  ફાઈલ આ રહી....

One thought on “ચાલો .gif બનાવીએ – ૨”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.