તમારો પ્રતિભાવ, તમારાં સૂચનો

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

 

    ઈ-વિદ્યાલયની વેબ સાઈટ શરૂ થયે બે મહિનાથી ઉપર સમય વીતી ગયો છે. અમે અમારી રીતે અહીં સામગ્રી પીરસીએ છીએ. હવે સમય છે કે, અમને નીચેની બાબત અંગે મુક્ત મનથી પ્રતિભાવ આપો; તમારાં સૂચનો જણાવો -