કોયડો – નવનો આંકડો


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

એકથી સો સુધીની સંખ્યામાં નવનો આંકડો કેટલી વાર આવે છે?

૧) ૧૧

૨) ૧૮

૩) ૧૯

૪) ૨૦     વખત

૨૦ વખત
........
૧થી ૮૯ સુધી ૯ વાર
૯૦થી ૯૮ સુધી ૯ વાર
૯૯ માં ૨ વાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *