બાળકો અને ડો. નીના વૈદ્ય

     આજે આકસ્મિક જ નેટ ઉપરથી એક અદભૂત માતા અને શિક્ષક વિશે જાણ થઈ - ડો. નીના પિયુષ વૈદ્ય

તેમની જાણ તો થઈ,  'અક્ષરનાદ' પરથી  -    આ પોસ્ટમાંથી

      બાળ ઉછેરનાં નિષ્ણાત ડો. નીના બહેનના એ અંગે ઘણા બધા લેખ 'અક્ષરનાદ પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. [ અહીં .....]  તેમના વિશે અને તેમના કામ વિશે વધુ જાણવાની ઇચ્છા થઈ અને ગૂગલ મહારાજે એમના બ્લોગ તરફ વાળ્યો અને બાળકોની  સર્જકતા ખીલે તેવા અવનવા નુસખા મળી આવ્યા!

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એમાંના થોડાક નીચે દર્શાવ્યા છે. 

મણકાઓની માળા
મણકાઓની માળા
પ્લાસ્ટિકની ખાલી બાટલીઓના રમવા માટે ઘણા બધા ઉપયોગ.
પ્લાસ્ટિકની ખાલી બાટલીઓના રમવા માટે ઘણા બધા ઉપયોગ.
કાગળની ડીશો
કાગળની ડીશો
પ્લાસ્ટિકની ખાલી બાટલીઓના રમવા માટે ઘણા બધા ઉપયોગ.
પ્લાસ્ટિકની ખાલી બાટલીઓના રમવા માટે ઘણા બધા ઉપયોગ.
આકારોની ઓળખ
આકારોની ઓળખ
રંગીન દોરીઓ
રંગીન દોરીઓ
મીઠાઈનું બોક્સ અને સ્ટ્રો
મીઠાઈનું બોક્સ અને સ્ટ્રો
રંગીન દોરીઓ
રંગીન દોરીઓ
કાગળના પ્યાલા
કાગળના પ્યાલા

2 thoughts on “બાળકો અને ડો. નીના વૈદ્ય”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.