નવો વિભાગ – પ્રાર્થના

       આજથી ઈ-વિદ્યાલયમાં એક નવો વિભાગ શરૂ કરવામાં આવે છે. 

પ્રાર્થના  

      મનને ઠંડક,  શાંતિ અને પ્રેરણા આપે તેવી પ્રાર્થના. 

 

લતા હીરાણી

 

એના શ્રી ગણેશ કરાવ્યા છે -

લતા બહેન હીરાણીએ 

પહેલી પ્રાર્થના આ રહી....

One thought on “નવો વિભાગ – પ્રાર્થના”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.