ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૧૩)

સાલસાઈ સાચો શબ્દ છે - સાલસતા નહીં.

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૨૦]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.