કેવા હશે ગાંધી બાપુ? 

એક બાળકની આંખે.......

ઝાંખાં ને પાંખાં અજવાળાને ઓરડે,

અળખાયું છે આખુંપાખું

તોય મને ઝાઝું નથી સમજાતું, કે કેવા,

કેવા હશે ગાંધી બાપુ!

 

વાંચ્યું છે કોઈ દી ખોટું ન બોલતા,

કહી દેતા, લાગતું જે સાચ્ચું;

કોઈથી એ કોઈ દી ડરતા નહીં,

ને કદી ડારતાયે નહીં એય સાચું!

પણ મને ઝાઝું નથી સમજાતું...

 

લડયા વિના એ દુશ્મન ભગાડે,

ઉપવાસે ઊતરતા બહુ;

પોતાના માટે એ કાંઈ ના સંઘરે,

કહેતા, હરિનાં જન સહુ,.

પણ મને ઝાઝું નથી સમજાતું...

 

હાથમાં છે લાકડી, અંગે છે પોતડી,

ચિત્ર જોયું છે બહુ ઝાઝું;

ચશ્માંની ફ્રેમમાંથી, લાગે મને કે,

મારી સામે જુએ છે આજ બાપુ.

પણ મને ઝાઝું નથી સમજાતું...

 

ગાંધીબાપુના પાઠ વાંચું ને થાય મને,

હું પણ બાપુ બની જાઉં;

ખાદી પહેરું હું, લાવ રેંટિયો હું કાંતુ,

ભગવદ્‌ગીતા પણ હું વાંચુ.

પણ મને ઝાઝું નથી સમજાતું...

     -    મીનાક્ષી ચંદારાણા

સાભાર - લતા હિરાણી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.