કોયડો

quiz3

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

કોયડો – હિન્દુસ્તાન !

7th December 2018

ચિત્ર કોયડો

30th November 2018

ખૂણો શોધો

27th November 2018

ઘનને રંગો

23rd November 2018

કોયડો

16th November 2018

કોયડો – તળાવની માછલીઓ

9th November 2018

કોયડો, ખરીદી – ૨

2nd November 2018

કોયડો – ખરીદી

27th October 2018

કોયડો – કિલ્લો અને સિપાઈ

23rd October 2018

ટોલનાકા

14th October 2018

કોયડો

10th October 2018

કોયડો

4th October 2018

કોયડો – વિશેષણ શોધો

27th September 2018

કોયડો – તોલિયાના વાળ!

20th September 2018

ચિત્ર કોયડો

14th September 2018

કોયડો – બજારમાં ન મળતી ચીજ !

13th September 2018

કોયડો – એડમીશન !

6th September 2018

કોયડો

3rd September 2018

કોયડો – નવનો આંકડો

30th August 2018

કોયડો – મજાનું રમકડું

26th August 2018

કોયડો – નાસ્તો અને ઉમર

23rd August 2018

કોયડો – કાલીદાસનો ભાઈ!

15th August 2018

કોયડો – ત્રિકોણની પટ્ટીઓનું ક્ષેત્રફળ

10th August 2018

કોયડો

8th August 2018

કોયડો – કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ?

6th August 2018

કોયડો – પંચકોણમાં ત્રિકોણ

3rd August 2018

કોયડો – ૧૦

31st July 2018

કોયડો – ૯ , એક દિવાસળી ખસેડો

25th July 2018

કોયડો – ૮

24th July 2018

કોયડો – ૭, What is unusual?

18th July 2018

કોયડો – ૬, ત્રણ વાર

12th July 2018

કોયડો -૫ , પાણીના જગ

10th July 2018

કસોટી – ૪, ખરીદીથી ફેંકવા સુધી

3rd July 2018

કસોટી – ૩ ; પાણીની નીચે

30th June 2018

કસોટી -૨, શૂટ !

24th June 2018

કસોટી -૧, ખુનીને બચાવો !

15th June 2018

One thought on “કોયડો”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.