ઉખાણું – ૧૩

- શ્રીમતિ પૂર્વી મલકાણ 

કાળો કલુટો છું તેમ છતાં ન્યારી છે મારી શાન
શિક્ષક લે છે મારાથી કામ
, તેથી દઉં છું સૌને જ્ઞાન.
                                                                 

કોણ?

 

બ્લેકબોર્ડ

One thought on “ઉખાણું – ૧૩”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.