ઉખાણું – ૧૫

- શ્રીમતિ પૂર્વી મલકાણ 

ઘણા લોકો મને કહે ફળ,
તો ઘણા લોકો કહે શાક
ગોળ મટોળ ને લાલમ લાલ છું હું
,
મને ખાઈને રહો તરોતાજા
               

કોણ?

 

ટામેટાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.