જોડકણું – ૨

પૂર્વી મલકાણ

 

રાયતાની રાણી ને કચુંબરની મા,
શાકની છે સાસુ, તેમાં કહેવાય નહિ ના
ચોમાસાની કાકડી ને ભાદરવાની છાશ
,
તાવને તેડવા મોકલે, માટે મૂઠીઓ વાળીને નાસ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.