ઉંદર પાક ખાઈ ગયો!

 

આમ તો આ દોરીની રમતને પાક, ખેડૂત કે ઉંદર સાથે કશી લેવા દેવા નથી! પણ દોરી અને આંગળીની આ કરામત મજા આપે તેવી છે.

 

*****

 

 

રીત અહીં જુઓ ...

Video embed code not specified.

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

તેમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

આવી  એક બીજી મજા -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.