ખેડા જિલ્લો

સાભાર - ગુજરાતી લેક્સિકોન
ગુજરાતના બધા જિલ્લા વિશે જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

   ખેડા જિલ્લો ગલતેશ્વર (પાલી), કપડવંજ, કઠલાલ, ખેડા, મહુધા, માતર, મહેમદાવાદ, નડિયાદ, ઠાસરા અને વીરપુર – એમ કુલ 10 તાલુકાનો બનેલ છે. આ જિલ્લામાં 5150 જેટલાં ગામડાં આવેલાં છે જ્યારે તેનો કુલ વિસ્તાર 3,667 ચો. કિ.મી. છે. અંદાજીત વસ્તી 22 લાખથી વધુ છે. 82%થી વધુ સાક્ષરતાનો દર તે ધરાવે છે.

      ખેડા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક નડિયાદ છે. નડિયાદ આસપાસનાં ગામોમાંથી કપાસ અને તમાકુ એકત્ર કરવાનું કેન્દ્ર છે. ઑક્ટોબર – નવેમ્બરમાં આવતી પૂનમે ડાકોરમાં મોટો મેળો ભરાય છે. મહેમદાવાદ જૂના મહેલ અને કૂવા માટે જાણીતું છે.


નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

-- -- --
ખેડા જિલ્લો
રણછોડરાયનું મંદિર, ડાકોર
કપાસનું ખેતર
ભમરિયો કૂવો, મહેમદાવાદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.