ચાલો કોડીઓ રમીએ

જૂની અને જાણીતી રમત 

લીલો વાવટો દબાવો. કોડીઓ ફેંકવા સ્પેસ દબાવો.

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.