થોમસ – એક એન્જિન !

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

      થોમસ - એક એન્જિન આ વળી શી ઉટપટાંગ વાત છે?

       વાત એમ છે કે, એન્જિન એક વ્યક્તિ હોય તેવી કલ્પના કરીને ઘણા બધા વિડિયો અમેરિકામાં બનાવવામાં આવ્યા છે, અને અહીંના બાળકોનાં પ્રિય પાત્રોમાંનું એક થોમસ છે !

      આવી ઉટપટાંગ કલ્પનાઓ કરીને  બહુ મજાની અને અવનવી  બાળવાર્તાઓ  પેદા કરી શકાય છે. કદાચ એકવીસમી સદીનાં બાળકોને આવી કલ્પનાઓ વધારે જચે પણ છે!

 થોમસના થોડાક વિડિયો નીચે મુક્યા છે. ઘણા બધા આ સરનામે.... 

-- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.