ઉખાણું – ૧૬

- શ્રીમતિ પૂર્વી મલકાણ 

દોડવામાં હું પાક્કો છું,
શક્તિનું હું ઉદાહરણ છું
ઘણા રંગોમાં મળી જાઉં છું
,

મારું નામ બોલો ચતુર સુજાણ

કોણ?

 

ઘોડો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.