હાઈડ્રોલિક જેક

    સાવ નાની ઇન્જેક્શનની સિરિન્જથી ૫ કિ.ગ્રા. વજન ઉપાડી શકે તેવું સાધન જાતે બનાવો!

 

રીત અહીં જુઓ ...

Video embed code not specified.

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

તેમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *