ભવિષ્ય કહેતી ચકલી!

લીલો વાવટો દબાવો. પછી 'સ્પેસ' બાર દબાવશો તો દર વખતે ચકલી નવું ભવિષ્ય કહેશે !

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.