કોયડો – આ વાંચી બતાવો

અહીં શું સંદેશ લખ્યો છે?

દરેક શબ્દની આગળ અને પાછળના ‘A’   કાઢી નાંખો એટલે આ તરત વંચાશે
THIS IS THE WAY TO SAY YOU HAPPY HOLI IN ADVANCE IN A NEW STYLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.