ચોરસમાંથી અષ્ટકોણ બનાવો

ચોરસ કાગળમાંથી અષ્ટ કોણ બનાવવાની રીત ...

 

 

 

રીત અહીં જુઓ ...

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

તેમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.