સવાલ તમારા, જવાબ અમારા – ૫

    -   નિરંજન મહેતા

સવાલ

જવાબ

એ કઈ ચીજ છે જેને ગળુ છે પણ માથું નથી? બાટલી
તાર (ટેલીગ્રામ)નાં સંશોધક કોણ? સેમ્યુઅલ મોર્સ.
પ્રથમ ભારતીય મહિલા ડોક્ટર કોણ હતા? આનંદીબાઈ ગોપાલ જોશી.
મોટામાં મોટો ગ્રહ કયો? ગૂરૂનો ગ્રહ.
એવી તમારી શી બાબત છે, જે તમે ન હો તો પણ  ત્યાં રહી જાય છે ?  તમારાં આંગળાની છાપ.

નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

તાર કરવાનું મશીન
ગુરૂનો ગ્રહ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *