રમતાં રમતાં મજા જ મજા

       આજે કોઈ ખાસ પ્રોજેક્ટની વાત નથી, પણ આવા પ્રોજેક્ટો બનાવી બાળકો કેવાં આનંદ વિભોર થઈ જાય છે -  તે જોઈ આપણને ખુશી થશે.

આવા બીજા ફોટા અહીં જુઓ ...

Arvindguptapainting.JPG

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

તેમનું પ્રયોગ ઘર આ રહ્યું...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.