હાઈડ્રોજન

      હાઈડ્રોજન વાયુ હવા કરતાં હલકો હોય છે. હવામાં બીજા વાયુઓ ભારે હોય છે. દા.ત. નાઈટ્રોજન, ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ વિ. હાઇડ્રોજન વાયુ બાળકો માટે રમવાના ફુગ્ગામાં ભરવામાં આવે છે. 

   - જતિન વાણિયાવાળા, સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.