ગુજરાતી પિંગળ

'પિંગળ' એટલે
કવિતા વ્યવસ્થિત રીતે  લખવાનું શાસ્ત્ર

     જુગલકિશોર વ્યાસ લખતાં તકલીફ પડે છે ! એ ગુજરાતી નેટ જગતમાં જુ. ભાઈના હુલામણા નામે વધારે  જાણીતા છે. તેમના બ્લોગ પર તેમણે  સામાન્ય માણસો માટે ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણની જાણકારી આપવા બહુ જ પ્રસંસનીય અને આવકાર્ય પ્રયત્નો કર્યા છે. આજે એમના છંદ શિક્ષણના પ્રયત્નોનું સરનામું આપતાં આ જણને બહુ હરખ થાય છે - કારણ  એ કે, વીજળીના તારમાં ગૂંચાયેલા આ જણને તેમણે છંદ બદ્ધ કવિતડાં લખવાં પ્રેરણા આપી હતી.

     જે વિદ્યાર્થાઓને ગુજરાતીમાં કવિતા લખવાના ઉમંગ હોય તેમને ખાસ વિનંતી કે,  આ સરનામાં પરથી છંદબદ્ધ કવિતાનો  ખંતથી અભ્યાસ કરે, અને આપણી માતૃભાષામાં કવિતા લખવાનો રોમાંચ માણે - 

છંદો શીખવા છે ? 

નેટપિંગળ -  ૧

નેટપિંગળ -  ૨

નેટપિંગળ -  ૩

નેટપિંગળ -  ૪

નેટપિંગળ -  ૫ 


જુ. ભાઈનો  બ્લોગ ...નેટ -ગુર્જરી

-- --
-- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.