જોક – ૧૫

  -    વિનોદ પટેલ 

ડોક્ટરની ખાતરી !

દર્દી – ડોક્ટર સાહેબ, મારા હૃદયમાં હજુ કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય એમ મને જણાય છે. ઠીક નથી લાગતું.

 ડોક્ટર- ચીંતા ના કરો .મેં તમારા હૃદયની પુરેપુરી તપાસ કરેલી છે .હું તમને ખાત્રી પૂર્વક કહું છું કે તમે જીવશો ત્યાં લગી તમારા હૃદયને કશું નહિ થાય !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.