ભાષા જ્ઞાન – આમંત્રણ અને નિમંત્રણ

    -    નિરંજન મહેતા

     કોઈને નોતરું આપવા માટે આપણે સારી ભાષામાં ‘આમંત્રણ’ કે ‘નિમંત્રણ’ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. હવે આપણો સવાલ :

આમંત્રણ અને નિમંત્રણ માં શું ફરક?
જવાબ :
     આમંત્રણ હંમેશા મોટા સમૂહ માટે હોય, નિમંત્રણ હંમેશા વ્યક્તિગત અથવા નાનકડા સમૂહ માટે હોય! અને એટલે જ ‘જાહેર આમંત્રણ’ લખાય, જાહેર નિમંત્રણ એમ ન લખાય.

    મળ્યું ને નવું જાણવા?

One thought on “ભાષા જ્ઞાન – આમંત્રણ અને નિમંત્રણ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *