ચિત્રકળા પાઠ – ૬

 -    પી.કે. દાવડા 

 પ્રથમ પાંચ પાઠમાં આપણે કાગળ ઉપર માત્ર પેન્સીલ અને રબ્બરની મદદથી દોરેલા ચિત્રો કેમ બનાવાય જોયું. હવે થોડા સમય માટે આપણે માત્ર પેન્સીલ ચિત્રોને વિરામ આપી રંગીન ચિત્રો કેમ બનાવાય જોઈશું.

બાળકો માટે રંગીન ચિત્રોની શરૂવાત સુકા રંગોથી કરાય. સુકા રંગોમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના રંગો આવે છે, પેન્સીલ રંગો અને ક્રેયોન રંગો. શરૂઆત પેન્સીલ રંગોથી કરીએ. રંગીન પેન્સીલો દેખાવમાં સાદી પેન્સીલ જેવી હોય છે, પણ એની અંદર સીસું કે ગ્રેફાઈટને બદલે અલગ અલગ રંગના પદાર્થો ભરવામાં આવે છે. નીચેના ચિત્રમાં બતાવેલી રંગીન પેન્સીલોનો સેટ તમે પણ જોયો હશે.

color-pencils-34595__340

હવે શરૂઆતમાં કાગળ ઉપર રંગો કેવા લાગે છે જોવા આપણે નીચે બતાડેલા ચિત્રમાં દેખાડ્યું છે તેમ થોડા નાના ચોરસમાં રંગો પૂરીને જોઈએ.

રંગ પૂરવાની પ્રેકટીસ દરમ્યાન બે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે. આખા ચોરસમાં રંગ એક સરખો દેખાવો જોઈએ, ક્યાંક આછો કે ક્યાંક ઘેરો નહીં. બીજું રંગ ચોરસથી જરાબર બહાર નીકળવો જોઈએ.

પેન્સીલના રંગોથી સારી રીતે પ્રેકટીસ કર્યા પછી આપણે ક્રેયોન કલરથી રંગીન ચિત્રો બનાવવાની પ્રેકટીસ કરીયે. નીચે બતાવેલા ચિત્રમાં દેખાય છે એવા ક્રેયોન રંગો તમે જરૂર જોયા હશે.

રંગો પેન્સીલની અણી કરતાં જાડા હોય છે, એટલે ખૂબ ઝીણા ચિત્રકામ માટે આનો ઉપયોગ કરી શકાય. અહીં નીચે ક્રેયોન રંગોથી બનાવેલું એક ચિત્ર આપેલું છે.

ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે રંગ પુરતી વખતે વચ્ચે વચ્ચે કોરો કાગળ દેખાય છે. પેન્સીલના રંગોમાં આવી જગાઓ સહેલાઈથી પૂરી શકાય છે, ક્રેયોન રંગોમાં કામ ખૂબ મહેનત માંગે છે.

ચિત્રમાં ખાલી જગાઓ પૂરી દઈને એને અંતીમ સ્વીરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

હવે પછીના પાઠમાં આપણે ભીના રંગ અને એમાં પણ પાણીના રંગની વાત કરીશું.

-- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.