સૂકા મેવા

   ગુજરાતી શબ્દ ભંડાર વિડિયો સ્વરૂપે  વિસ્તારવાનો પ્રોજેક્ટ આગળ ધપે છે. શ્રીમતિ  મૌલિકા દેરાસરીના મધુર અવાજની સંગે હવે સૂકા મેવા વિશે જાણો. 

One thought on “સૂકા મેવા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.