વિશ્વનો સૌથી જાડો ટીનેજર

સાભાર - ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા
      દિલ્હીના ઉત્તમ નગરનો રહેવાસી, ૧૪ વર્ષનો મિહિર જૈન દુનિયાનો  સૌથી જાડો ટીનેજર હતો - વજન માત્ર ૨૩૭ કિલોગ્રામ! એ જાતે ચાલી પણ શકતો ન હતો! આંતરડાં અને જઠરની નાનકડી સર્જરી, ખોરાક પર સંયમ અને થોડી અમથી કસરતોથી શરૂઆત કરીને તેણે ૧૦૦ કિલોગ્રામ વજન ઊતારી દીધું છે. હવે તે  ઘરની આસપાસ ૧૦ મિનિટ ચાલી શકે છે, અને નાના ભાઈ સાથે બેડ મિન્ગ્ટન પણ રમે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.