ટ્રક

   -  નિરંજન મહેતા

 

૨૯
પહેલી હરોળનું દરેક ચિત્ર = ૭ (૨૧/૩)
બીજી હરોળના ટ્રકના બે ચિત્રો = ૧૯-૭ = ૧૨ માટે દરેક ટ્રક = ૬
ત્રીજી હરોળમાં હેટ = ૨ (૧૫-૭-૬)
ચોથી હરોળમાં ટ્રક = ૬, મુખ = ૫ (હેટ વગર ૭-૨) બે હેટ = ૨ x ૨ = ૪
હવે ગણિતનાં નિયમ મુજબ પહેલા હેટ અને ટ્રકનો ગુણાકાર = ૬ x ૪ = ૨૪ + ૫ = ૨૯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.